KEaRN Welzijn start Samenkracht in Gytsjerk en Surhuisterveen (Fr)

Opbouwwerkers Nienke Miedema, Jildou Jager en Frouwina van Dekken zijn werkzaam bij KEaRN, de welzijnsorganisatie in gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. KEaRN werkt in de dorpen, dichtbij de bewoners. Zo weten de medewerkers wat er speelt kunnen ze samen met bewoners werken aan het doel: een betrokken en actieve samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en gehoord en gezien worden.

Zwaan-kleef-aan
Samenkracht80+ sluit naadloos aan bij dat streven. Nienke, Jildou en Frouwina volgden de training en gingen aan de slag met dialogen in de dorpen Gytsjerk en Surhuisterveen. Binnenkort volgt Sumar, een dorp gelegen tussen Leeuwarden en Drachten. In Gytsjerk namen 25 personen deel aan de twee dialoogbijeenkomsten. Al snel werd duidelijk dat het bij deze groep en deze twee bijeenkomsten niet zou blijven. Nienke: “Ieder neemt voor vervolgactiviteiten weer nieuwe inwoners mee, zo lang zij nog mensen in hun netwerk weten.” Het ‘zwaan-kleef-aan-principe’ doet zijn werk.

Voorliggende dorpsvoorziening
Frouwina: “Behalve bewoners uit Gytsjerk en omgeving stapten ook veel lokale en regionale organisaties in het netwerk. Zoals de dominee, een buurtvereniging, het dorpenteam (gebiedsteam), Sa Leuk Hûs (woonvorm voor verstandelijk beperkte mensen), ‘Vier het leven’ (een organisatie die culturele uitjes voor ouderen organiseert), studenten van de Noordelijke Hogeschool  Leeuwarden, de Seniorenraad en Vrouwen van nu. Ook huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere hulpverleners worden gevraagd om mee te denken en doen, om te signaleren en inwoners te wijzen op Samenkracht, als ze vermoeden dat daar behoefte aan is. Samenkracht brengt deze organisaties bij elkaar en ontwikkelt zich tot een voorliggende dorpsvoorziening op maat; het heeft zelf ook een signalerende functie.”

Niet alleen 80+
Samen met de deelnemers hebben de begeleiders ervoor gekozen om na de eerste bijeenkomst het ‘80+’ van de titel af te halen. Sommige mensen dachten namelijk dat ze geen 75-jarigen mee mochten nemen. Dat was verwarrend. Ook kwam al snel naar voren dat mensen graag tussen de jongeren willen zitten. Daarmee bedoelden ze niet alleen mensen tot 35 jaar, maar ook mensen tussen de 65 en 80 jaar. Nienke: ”Juist de oudste ouderen kwamen daarmee. Zij gaven aan dat er vaak mensen om hen heen weg vallen. Daarom vonden zij het fijn om ook tussen de wat ‘jongere ouderen’ te kunnen zitten.”

Opbrengst
In de Handreiking bij de training wordt Samenkracht een ‘kleine activiteit met grote impact’ genoemd. De opbrengst in Gytsjerk laat dit treffend zien. Al na twee bijeenkomsten spraken deelnemers van hernieuwde sociale contacten, hernieuwde zingeving, het gevoel dat je mee mag doen, dat je weer een stem hebt als inwoner en dat je in beweging komt (ook letterlijk!). Er kwamen bezoeken bij ouderen thuis. Samenwerkingsverbanden werden in gang gezet. Doelen als preventie van eenzaamheid en inzet van eigen menskracht kregen een concrete invulling.

Beweging vasthouden
De kunst is nu om deze positieve beweging vast te houden. Ook daarbij staan de wensen van de bewoners voorop. Zoals: zomerochtend ontmoetingen (in de vorm van een koffieochtend welke zelf ook weer als bron voor nieuwe initiatieven geldt), een ‘jam sessie’ met jong en oud en uitstapjes. Ook worden als uitkomst van de dialoog individuele vragen en wensen bij elkaar gebracht, waardoor nieuwe contacten en collectieve activiteiten ontstaan. Zoals: boodschappen halen, een leesclubje, Franse les, filosofie café, koffiedrinken in de huiskamer in de buurt en een wandelgroepje van 5 km.

Je verhaal delen
In Surhuisterveen namen 16 mensen deel, waaronder ouderen (merendeels uit het seniorencomplex rondom het kantoor van KEaRN), jongeren en medewerkers van het dorpenteam. Ook hier ‘zwaan kleef aan’, terwijl er ook enkele ouderen van in de 90 waren die het ‘zwaan kleef aan’ principe niet zo zagen zitten. Wel schoven ze zelf iedere keer trouw aan. Deelnemers vonden het heerlijk om hun verhaal te vertellen en te kunnen delen met anderen.

Het dorp doet het zelf, KEaRN ondersteunt
Anders dan in Gytsjerk zijn er in Surhuisterveen na de twee dialoogbijeenkomsten geen nieuwe activiteiten of ontmoetingen ontstaan. Wel zijn er tijdens de bijeenkomsten over en weer tips en ideeën uitgewisseld over activiteiten die er in de omgeving te doen zijn. Ook werden tips gedeeld over hoe je sommige problemen die je in het leven tegen komt aan kunt pakken.

Nienke en Frouwina: “Binnenkort starten we in Sumar. Ook daar zal het anders zijn. Iedere ‘Samenkracht’ heeft een andere uitkomst omdat ieder dorp en zijn inwoners andere vraagstukken heeft. Ook zoekt ieder dorp op zijn eigen manier naar oplossingen. Het dorp doet het zelf. KEaRN is aanjager, ondersteuner en de katalysator in het geheel.”