Met Samenkracht krijg je het voor elkaar

Samenkracht is een benadering, gericht op het erkennen, waarderen en inzetten van kennis en kunde van de oudste generaties. Als een steen die je in de vijver gooit, breidt de beweging zich uit naar alle uithoeken van het land, overal waar mensen deze benadering ook belangrijk vinden. Of u nu financier, organisator of deelnemer van dialoogbijeenkomsten bent. Samen maken we Samenkracht. Dit doen we voor elkaar. En met elkaar.

Samenkracht wordt ingezet bij diverse lokale en landelijke thema’s. Denk hierbij aan:

  • Samenkracht 80+
  • Seniorvriendelijke wijken
  • Betrokken huurders
  • Dementievriendelijke wijken
  • Eenzaamheid
  • Ouder worden in diversiteit
  • Ouderen en moderne technologie
  • Contact achterban belangenorganisaties

Bij al deze activiteiten staat de methodiek van Samenkracht centraal. Het gaat hierbij over door de deelnemende ouderen zelf gekozen thema’s van domeinen van kwaliteit van leven: materiële situatie, sociale contacten, lichaam en geest, arbeid en prestatie, waarden en inspiratie. In de moderatortraining houden we rekening met de activiteit waarvoor de moderators de methodiek willen inzetten.

Zo kunt u meedoen met Samenkracht:

SamenKracht80+, activiteiten met de oudste ouderen.
Met SamenKracht80+ richten we ons op de oudste ouderen, rechtstreeks of via maatschappelijke organisaties. Veel ouderen hebben het gevoel niet meer mee te kunnen doen en buiten de maatschappij te staan. Zij hebben last van het negatieve imago en associaties in de maatschappij (kwetsbaarheid, eenzaamheid, ed). Moderators worden door SamenKracht getraind om met de oudsten in dialoogbijeenkomsten aan de slag te gaan en (weer) te ontdekken wat belangrijk is en waar zij in kunnen meedoen en van betekenis zijn. Na de dialoogbijeenkomsten ontstaan vaak vervolgactiviteiten, waarin het meedoen en van betekenis zijn tot uiting komt.
SamenKracht dialoogbijeenkomsten over Seniorvriendelijke wijken.
Met SamenKracht Seniorvriendelijke wijken richten we ons op ouderen die mee willen denken over hun buurt, wijk, stad, dorp en hoe senioren daar kunnen wonen en leven. Hoe is de situatie nu, wat zou er verbeterd kunnen worden, wat kunnen de senioren zelf doen, wie hebben zij er eventueel bij nodig. Na de dialoogbijeenkomsten kunnen vervolgacties ontstaan, of adviezen aan gemeente en andere instanties en ondernemers.
Betrokken (oudere) huurders.
Woningcorporaties en huurdersverenigingen zoeken naar nieuwe wegen om met elkaar in contact te zijn en samen te werken aan ‘goed wonen’. SamenKracht wordt gebruikt als methodiek om de dialoog te herstellen en te bevorderen.
Dementievriendelijke wijken, met mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.
Met SamenKracht Dementievriendelijk richten we ons op ouderen met beginnende dementie of andere regiebeperkingen en hun mantelzorgers. De dialogen gaan over wat belangrijk is in het leven en in welke domeinen van leven verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Na de dialoogbijeenkomsten ontstaan vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld training van bepaalde vaardigheden of ontmoetingsactiviteiten. Deze lijn wordt onder meer gebruikt in ontmoetingscentra voor mensen met beginnende dementie.
SamenKracht en eenzaamheid.
SamenKracht en eenzaamheid richt zich op het bespreekbaar maken van verbondenheid. Verbondenheid met jezelf (wat is belangrijk in je leven, wat kun je zelf doen, wat kun je samen doen, wie/wat heb je nodig) en vandaaruit verbondenheid met anderen. SamenKracht als methodiek kan eenzaamheid niet oplossen, maar wel bijdragen aan het begrijpen van je situatie en het versterken van je inzicht in wat je zelf kunt doen o.a. door versterking van je geefkracht. SamenKracht dialogen kunnen ook leiden tot nieuwe zingeving.
SamenKracht in diversiteit
Met SamenKracht in Diversiteit richten we ons op ouderen met een migratieachtergrond en de mensen die naar hen omzien. Samen bespreken zij wat voor hen belangrijk is, wat zij zelf kunnen doen en wat zij samen kunnen doen. Vanuit hun inzicht en bewustwording kunnen zij cultuursensitiviteit bevorderen en zelf bijdragen aan verbondenheid in de samenleving, meedoen en van betekenis willen zijn.
Ouderen en moderne technologie
Ouderen willen wel moderne technologie gebruiken in hun leven, mits het bijdraagt aan wat zij zelf belangrijk vinden. Het kan gaan om meer (woon)comfort, veiligheid, gezondheid, contacten, zinvolle dagbesteding etc. SamenKracht wordt ingezet om ouderen met elkaar na te laten denken over wat zij belangrijk vinden en waar moderne technologie bij zou kunnen helpen. Ouderen kunnen via de SamenKracht methodiek leren om reflectie te geven op de technologie die zij uitproberen en daarmee een belangrijke schakel worden naar verbetering van deze technologie.
Contact met achterban van belangenorganisaties
Veel belangenorganisaties worstelen met het contact met hun achterban. Ouderenbonden, wijkverenigingen, huurdersraden, ledenorganisaties in zorg en welzijn, etc. zetten SamenKracht in als methodiek om het contact met hun achterban te vernieuwen of te versterken. Door op een nieuwe manier de dialoog aan te gaan ontstaat wederkerigheid en samen op trekken richting het gestelde doel.

Meer weten over het organiseren van een van bovenstaande activiteiten? Of wilt u meer weten over Samenkracht?
Bel 06 542 18 143, mail info@samenkracht.nu of laat uw gegevens achter via ons contactformulier.