Landelijk staat de rol die gemeenten spelen in het welzijn van senioren volop in de schijnwerpers. Om te waarborgen dat beleid daadwerkelijk aansluit bij de behoeften en wensen van ouderen, is het van cruciaal belang dit beleid te toetsen in samenspraak met senioren. De methodiek van Samenkracht biedt hiervoor een effectieve aanpak.

In de gemeente Den Haag is Samenkracht succesvol ingezet bij het vormgeven en verdiepen van nieuw beleid in het kader van Seniorvriendelijk Den Haag. Door middel van de Samenkracht dialoog zijn stadsgesprekken georganiseerd, zodat (oudere)wijkbewoners hun stem konden laten horen omtrent de gekozen prioriteiten van de gemeente.

De Haagse Hogeschool (voorzitter van het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag) heeft in 2023 samen met Hulsebosch Advies en AFEdemy  vier stadsgesprekken georganiseerd in diverse wijken van Den Haag. De centrale dialoogvraag tijdens deze gesprekken luidde: “Wat vindt u belangrijk voor ouderen in uw wijk en stad?

De stadsgesprekken met de senioren vonden plaats in Wijkcentrum De Burcht, Wijkcentrum Haagse Hout-Bezuidenhout, Huiskamer Vrederust en Vadercentrum Adam. Tijdens de dialoog hebben de deelnemers breed gekeken naar hun eigen situatie en omgeving aan de hand van de vijf levensdomeinen uit het Huis van Identiteit, een instrument uit de levensloopbenadering: lichaam en geest, sociale relaties, materiële situatie, arbeid & presteren en waarden & inspiratie. Hieruit werd duidelijk wat al goed gaat en waar bewoners graag in zouden willen investeren. Samen met de deelnemers werd vervolgens besproken hoe deze inzichten aansluiten bij de drie pijlers van voorgenomen gemeentelijk beleid (participatie, vitaliteit en wonen) en welke thema’s extra aandacht verdienen.

Het voordeel van deze aanpak ten opzichte van inspraakbijeenkomsten is dat ouderen zich gehoord en erkend voelen in hun kennis en expertise. Daarnaast krijgen zij inzicht krijgen in wat zij zelf en samen kunnen doen, hoe zij hun eigen kracht kunnen inzetten, naast hetgeen de gemeente zou kunnen doen.

De stadsgesprekken leverden veel waardevolle informatie op over zaken die goed gaan en niet goed gaan voor ouderen in Den Haag. Ook droegen de deelnemers veel tips aan waar andere deelnemers weer veel aan hadden.

Impressie van de Stadsgesprekken.